ေသြးေၾကာႏွင့္ ၾကားျဖတ္ကုသမႈစင္တာသည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ထိပ္တန္းပုဂၢလိက ေဆးခန္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေသြးလွည့္ပတ္မႈစနစ္၊ အထူးသျဖင့္ ေသြးလႊတ္ေၾကာ၊ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို သီးသန္႔ကုသေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

ေသြးေၾကာႏွင့္ဆိုင္ေသာ
က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား

ကြ်န္ေတာ္တို႕ကုသေပးသည့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား

ကြ်န္ေတာ္တို႕ကုသေပးသည့္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား

ေသြးလႊတ္ေၾကာမ ေသြးေၾကာေဖာင္းျခင္းႏွင့္
ေသြးေၾကာမ်ား၏ အစြန္အဖ်ားမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ေရာဂါမ်ား
ဦးေခါင္း႐ိုးအျပင္ဘက္ ေသြးလႊတ္ေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား
ေသြးျပန္ေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား
ေက်ာက္ကပ္ေဆးရန္ ေသြးေၾကာအကူပစၥည္း
ျပန္ရည္ေၾကာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား
ေသြးေၾကာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဂၤါခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းမ်ား

ေရာဂါ႐ွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းမ်ား

ေရာဂါ႐ွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းမ်ား

အားလံုးအႀကံဳး၀င္ေသာ ႏွစ္မ်ဳိးသံုး တီဗြီဓာတ္မွန္ –

ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္းမ်ား
ေျခက်င္း၀တ္-လက္ေမာင္း တိုင္းတာသည့္နည္းစနစ္
ေျခေခ်ာင္းဖိအားကို တိုင္းတာသည့္နည္းစနစ္
ေသြးေၾကာစစ္ေဆးရန္အတြက္
ျဖင့္ ေရာဂါအမည္ေဖာ္ျခင္း
ကြန္ျပဴတာဓာတ္မွန္႐ိုက္၍ ေသြးေၾကာစစ္ေဆးျခင္းမ်ား
စီတီ အန္န္ဂ်ီ္႐ိုဂရမ္)
သံလိုက္ဓာတ္မွန္ႏွင့္ ေသြးေၾကာစစ္ေဆးျခင္းမ်ား

ေဆး၀ါး

ေဆး၀ါး

အႏၱရာယ္႐ွိေသာ အစီအမံ
အဦးဆံုး ေရာဂါကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္း
ေသြးလႊတ္ေၾကာဆိုင္ရာ အျပင္းစား
ေသြးျပန္ေၾကာအတြင္း ေသြးခဲျခင္း

ခြဲစိတ္ကုသျခင္း

ခြဲစိတ္ကုသျခင္း

ေသြးလႊတ္ေၾကာမ ေသြးေၾကာေဖာင္းျခင္းကို ခြဲစိတ္ကုသျခင္း
အစြန္အဖ်ား႐ွိ ေသြးေၾကာမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား
ေသြးျပန္ေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါ
ေက်ာက္ကပ္္ ေသြးေၾကာအကူပစၥည္း
ေသြးေၾကာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဂၤါခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း
အနာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ကို ျပဳစုကုသျခင္း

အေၾကာင္းအရာ
ေသြးေၾကာႏွင့္ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား

ေသြးလႊတ္ေၾကာမ ေသြးေၾကာေဖာင္းျခင္းႏွင့္

ႏွလံုးမွေန၍ က်န္ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားသို႕ ေသြးကိုသယ္ေဆာင္ရာတြင္ ေသြးလႊတ္ေၾကာမသည္ အဓိက ေသြးလႊတ္ေၾကာျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္လာမႈ သို႕မဟုတ္ အျခား ေ ဆးပညာႏွင့္ စပ္ဆိုင္ ေသာ အေျခအေနမ်ားအရ ေသြးလႊတ္ေၾကာမ၏ အစိတ္အပိုင္း တခုခု အားနည္းလာသကဲ့သို႕ ပူေဖာင္းကဲ့သို႕ စူေဖာင္းထြက္လာရန္ အစျပဳလာသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ပူေဖာင္းျဖစ္လာေနျခင္းသည္ အခ်ိန္လြန္ေသာအခါ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႕လာသည္။ ေ သြးလႊတ္ေၾကာမ၏ နံရံမ်ားသည္ ပိုပါးလာၿပီး ဆြဲဆန္႕သကဲ့သို႕ က်ယ္လာေစသည္။

ေသြးျပန္ေၾကာမ်ား ေဖာင္းတြန္႕ျခင္း

သာမန္အားျဖင့္ က်န္းမာေသာ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ားအတြင္း၌ အဆက္မျပတ္ ေသြးစီးဆင္းမႈကို ပံုမွန္ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ထိုအဆို႕႐ွင္မ်ားက ကူညီေပးသည္။ ထိုအဆို႕႐ွင္မ်ားသည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း သို႕မဟုတ္ ေသြးေၾကာမ်ား အလိုအေလ်ာက္တုံ႔ျပန္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားရန္ ဦးတည္လာ ႏိုင္ပါသည္။ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ား ေ ဖာင္းတြန္႕ျခင္း၊ အေရျပားေအာက္႐ွိ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ား ေဖာင္းလာၿပီးေနာက္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႕လာကာ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ႐ုန္္းကန္တုံ႕ျပန္သည့္ ေ ရာဂါအျဖစ္ တိုးျမင့္လာႏိုင္ ပါသည္။

ေသြးေၾကာမ်ား၏ အစြန္အဖ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ေရာဂါ

ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ား၏ အစြန္အဖ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ေရာဂါသည္ ေျခလက္မ်ားသို႕ ေ သြးစီးဆင္းမႈကို ေထာက္ပံ့ေပး သည့္ ေသြးေၾကာမ်ား က်ဥ္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေ သြးလႊတ္ေၾကာနံရံအတြင္း ကိုလက္စထေရာမ်ား အနည္ထိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ ေ သြးလႊတ္ေၾကာမ်ားမာလာသျဖင့္ ေသြးေၾကာမ်ား က်ဥ္းလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေသြးေၾကာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဂၤါခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းမ်ား

ေသြးေၾကာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဂၤါခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းသည္ ေသြးေၾကာမ်ား စုစည္းျခင္းျဖစ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း၌ ေသြးေၾကာႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဂၤါခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းအမ်ဳိးအစား မ်ားစြာ႐ွိသည္။ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေတြ႕ရသည္မ်ားမွာ ေသြးျပန္ ေ ၾကာတြင္ျဖစ္ပြားသည့္ အဂၤါခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေသြးလႊတ္ေသြးျပန္ေၾကာမ်ားတြင္ ျ ဖစ္ပြားသည့္ အဂၤါခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ေသြးျပန္ေၾကာအနက္ပိုင္းတြင္ ေသြးခဲျခင္း

ေျခလက္မ်ား၏ ေအာက္ဘက္ သို႕မဟုတ္ အေပၚဘက္႐ွိ ေသြးျပန္ေၾကာအနက္ပိုင္းတြင္ အလိုအေလ်ာက္ ေသြးခဲမ်ား ျဖစ္သည့္အေျခအေနကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေျခလက္မ်ား၏ အနက္ပိုင္းေသြးျပန္ေၾကာမ်ားသည္ ေအာက္ဆီဂ်င္ မပါေသာ ေသြးမ်ားကို ႏွလံုးႏွင့္ အဆုတ္တို႕သို႕ ျပန္လည္သယ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ေမ့ေသြးလႊတ္ေၾကာ က်ဥ္းျခင္း

ေမ့ေသြးလႊတ္ေၾကာ က်ဥ္းျခင္းသည္ လည္ပင္းအတြင္း႐ွိ ဦးေႏွာက္သို႕ အဓိကေသြးပို႕ေပးသည့္ ( မ့ေသြးလႊတ္ေၾကာ) ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ား က်ဥ္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေမ့ေသြးလႊတ္ေၾကာက်ဥ္းၿပီး ပိတ္ဆို႕ျခင္းေၾကာင့္ ေ လျဖတ္ျခင္းကို အဓိကျဖစ္ေစသည့္ အေျဖထြက္လာႏိုင္ပါသည္။

စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဆက္သြ

မာင့္အဲလိဇဘက္ ဗီနာ စပါယ္႐ွယ္လစ္ စင္တာ ယူနစ္ ၀၇-၃၈၊ ၃၈ ဧရာ၀တီလမ္း စင္ကာပူ ၃၂၉၅၆၃

တနလၤာ – ေသာၾကာ။ ။ မနက္ ၈း၃၀ – ညေန ၅း၃၀
စေန။ ။ မနက္ ၈း၃၀ – ေနလည္ ၁း၀၀
က်န္အခ်ိန္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ခ်ိန္းဆိုမႈျဖင့္

တယ္လီဖုန္း + ၆၅ ၆၆၈၄ ၂၁၂၄ဖက္စ္ + ၆၅ ၆၆၈၄ ၂၁၉၄